Total Publication: 82
NAFHA फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रममा आवद्ध हुन आवेदनको फर्म्याट 51.45 KB
NAFHA: कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरुका लागि अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ 28.96 MB
सूचिकृत निवेदनको ढाँचा 12.49 KB
कार्यक्रम(स्थानीय तहको ३० प्रतिशत साझेदारीमा हर्मेटिक भण्डारण गृहको पुर्वाधार निर्माण र सञ्चालन कार्यक्रम) कार्यक्रमका लागि आवेदन फारम 30.39 KB
फारम-स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम 28.58 KB
फारम-बीउ पुजी कोष परिचालन कार्यक्रम प्रस्ताव 20.01 KB
फारम-बिधुत महसुलमा छुट 21.88 KB
फारम-चेपाङसँग मौरीपालन कार्यक्रम 35.47 KB
फारम-कृषी उपजहरुको मूल्य श्रृखंला विकास कार्यक्रम 33.5 KB
एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० 4.53 MB
कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरुको मूल्य श्रृङ्खला विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० 5.24 MB
स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० 4.66 MB
चेपाङ्गसँग मौरीपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८० 3.91 MB
बिउपूँजी परिचालन कार्यविधि,२०८० 1.59 MB
कृषि सुपर मार्केट (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ 1.17 MB
फलफूल बर्ष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ 816.37 KB
साना कृषि सडक निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 598.84 KB
उच्च मूल्यका कृषि उपजहरु (चिया, कफी, अलैंची, जडिबुटी, किवी, एभोकाडो, स्ट्रवेरी आदी) को प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन 748.57 KB
पुष्प व्यवसाय प्रवर्ध्दन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ 645.74 KB
डिप बोरिङ्ग निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 1.11 MB