Total Notice: 122
आर्थिक वर्ष बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
2080/81 प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि बीउ पूजी कोष परिचालन कार्यक्रमका लागि साझेदार छनौट सम्बन्धी संसोधित सूचना । 2081-01-10 Continuous
2080/81 तरकारीमा मल्चिङ कार्यक्रमको सम्झौता म्याद थप सम्बन्धमा 2081-01-09 2081-01-11
2080/81 सामुदायिक फलफूल बगैंचा स्थापना कार्यक्रमका लागि साझेदार छनौट गरिएको सूचना । 2081-01-07 Continuous
2080/81 प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि बीउ पूजी कोष परिचालन कार्यक्रमका लागि साझेदार छनौट सम्बन्धी सूचना । 2081-01-06 Continuous
2080/81 एगृ इपिसेन्टर स्थापना कार्यक्रमका लागि साझेदार छनौट सम्बन्धी सूचना । 2081-01-06 2081-01-14
2080/81 कृषि उपजहरको मूल्य श्रृखला विकास कार्यक्रमका लागि साझेदार छनौटको सुचना 2081-01-04 Continuous
2080/81 चेपाङ्गसँग मौरीपालन कार्यक्रमका लागि साझेदार छनौट सम्बन्धको सूचना 2080-12-26 2081-12-07
2080/81 किविमा थाँक्रा निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रमको साझेदार छनौट सम्बन्धि सूचना 2080-12-26 Closed !!!
2080/81 तरकारीमा मल्चिङ्ग प्लाष्टिक सम्बन्धि कार्यक्रमको साझेदार छनौट सम्बन्धि सूचना 2080-12-26 Closed !!!
2080/81 कोल्ड च्याम्बर आपुर्ती तथा जडान कार्य सम्बन्धी बिद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना 2080-12-21 Continuous