Total Publication: 79
उन्नत बीउ उत्पाादन उत्पादन कार्यक्रम प्रोत्साहन कार्यविधि २०७७ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१ 515.17 KB
कृषि मेशिनरी वर्कसप स्थापना सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७८ 984.21 KB
कृषि बिकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान को सूचना 1.06 MB
कृषि बिकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया २०७९ 444.97 KB
जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा छुट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८० 956.06 KB
एग्रि।लाईभस्टक इपिसेन्टर स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० 1.55 MB
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन आ.व. २०७६-७७ 11.08 MB
बार्षिक पुस्तिका २०७७-७८ 13.43 MB
बार्षिक पुस्तिका २०७५-७६ 5.81 MB
वाली बिमा प्रभाबकारिता अध्ययन 2.08 MB
फलफुल वालीहरुको लाभ लागत अध्ययन 1.18 MB
संरक्षित संरचनामा तरकारी खेतीको लागि डिजाइन 1.19 MB
तरकारी वालिहरुको लाभ लागत अध्ययन 480.51 KB
कृषि बिमा र ऋण क्षेत्र संग सम्बन्धित अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी proceeding 4.26 MB
कृषि प्रसार अनुसन्धान र शिक्षा संग सम्बन्धित अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी 6.07 MB
सामुदायिक फलफुल बगैचा स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८० 1.45 MB
जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा छुट कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको विस्तृत सूचनाको कार्यवीधी । 956.06 KB
प्रविधि र पुर्वाधार सहयोग (तरकारीमा मल्चिङ तथा किविमा हेलनेट र थाँक्रो व्यवस्थापन) कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको विस्तृत सूचनाको कार्यवीधि । 8.33 MB
सामुदायिक फलफुल बँगैचा स्थापना कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको विस्तृत सूचनाको कार्यवीधी । । 1.45 MB