Total Publication: 79
बृहत्तर स्याउ विकास तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ 8.09 MB
किवि बगानमा थांक्रा व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ 4.59 MB
डिप वोरिङ निर्माण तथा सञ्चालन कार्याविधि २०७५ प्रथम संसोधन २०७६ /८/१६ 7.97 MB
बृहत्तर आलु बिकास तथा बिस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि, २०७६ 8.02 MB
संरक्षण पोखरी निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि २०७६ 3.55 MB
बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७७ 4.75 MB
साझेदारीमा वीउआलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम (स्क्रिन हाउस निर्माण ) संचालन कार्याविधी २०७७ माननिय मन्त्रीस्तरीय निर्णणवाट स्वीकृत मिति २०७७/0६/०९ 8.5 MB
साझेदारीमा वीउआलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम (रष्टिक हाउस निर्माण ) संचालन कार्याविधी २०७७ माननिय मन्त्रीस्तरीय निर्णणवाट स्वीकृत मिति २०७७/0६/०९ 8.49 MB
साझेदारीमा वीउआलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम (साझेदारीमा मेशिनरी सहितको आलु प्रशोधन उधोग स्थापना) संचालन कार्याविधी २०७७ माननिय मन्त्रीस्तरीय निर्णणवाट स्वीकृत मिति २०७७/0६/०९ 8.24 MB
माटो परिक्षण गरी स्वाएल हेल्थ कार्ड बितरण कार्यक्रम संचालन कार्याविधी २०७७ माननिय मन्त्रीस्तरीय निर्णयवाट स्विकृत मिति २०७७/५/१६ 2.46 MB
साैर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७६ प्रथम संशोधन२०७७/५/३ 2.31 MB
उच्च प्रविधि यूक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती कार्यक्रम कार्न्यान्वयन कार्याविधि २०७७ माननिय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबट स्विकृत मिति २०७७/०५/०३ 5.54 MB
साझेदारीमा वीउआलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम ( मेशेनरी सहितको स्क्रिन हाउस र डर्मेटरी सहितको ट्रेनिङ्ग सेन्टर निर्माण ) संचालन कार्याविधी २०७७ माननिय मन्त्रीस्तरीय निर्णणवाट स्वीकृत मिति २०७७/0६/०९ 10.36 MB
स्नातकोत्तर अध्यायनरत बिद्यार्थीहरुको लागी शोधकार्यको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७७/०५/१६ 1.89 MB
कोल्ड च्याम्वर/कोल्ड स्टोर निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७६ ( प्रथम पटक संशोधन २०७७/०५/२८ 9.84 MB
डिप वोरिङ निर्माण तथा सञ्चालन कार्याविधि २०७५ प्रथम संशोधन २०७६ /८/१६ दोश्रो संशोधन २०७८/०५/०१ 860.93 KB
कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१ 937.02 KB
जीविकोपार्जन सहयोग विशेष कर्यक्रम कार्यन्वयन कार्याविधि २०७६ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१ 710.33 KB
मागमा आधारित लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७६ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१ 602.63 KB
कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्धन सम्वन्धी कार्याविधी २०७५ प्रथम संशोधन २०७५/१२/०१ दोश्रो संशोधन २०७६/०३/३१ तेश्रो संसोधन २०७७/०५/०३ चौथो संशोधन २०७८/०५ /०१ 817.29 KB