प्रकाशनहरु

तरकारी वालिहरुको लाभ लागत अध्ययन
संरक्षित संरचनामा तरकारी खेतीको लागि डिजाइन
फलफुल वालीहरुको लाभ लागत अध्ययन
वाली बिमा प्रभाबकारिता अध्ययन
बार्षिक पुस्तिका २०७५-७६
बार्षिक पुस्तिका २०७७-७८
कृषि मेशिनरी वर्कसप स्थापना सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७८
उन्नत बीउ उत्पाादन उत्पादन कार्यक्रम प्रोत्साहन कार्यविधि २०७७ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१
कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्धन सम्वन्धी कार्याविधी २०७५ प्रथम संशोधन २०७५/१२/०१ दोश्रो संशोधन २०७६/०३/३१ तेश्रो संसोधन २०७७/०५/०३ चौथो संशोधन २०७८/०५ /०१
मागमा आधारित लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७६ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१

Pages