प्रकाशनहरु

कृषि प्रसार अनुसन्धान र शिक्षा संग सम्बन्धित अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी
कृषि बिमा र ऋण क्षेत्र संग सम्बन्धित अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी proceeding
कृषि बिकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया २०७९
कृषि बिकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान को सूचना
तरकारी वालिहरुको लाभ लागत अध्ययन
संरक्षित संरचनामा तरकारी खेतीको लागि डिजाइन
फलफुल वालीहरुको लाभ लागत अध्ययन
वाली बिमा प्रभाबकारिता अध्ययन
बार्षिक पुस्तिका २०७५-७६
बार्षिक पुस्तिका २०७७-७८

Pages