प्रकाशनहरु

स्नातकोत्तर अध्यायनरत बिद्यार्थीहरुको लागी शोधकार्यको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७७/०५/१६
साझेदारीमा वीउआलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम ( मेशेनरी सहितको स्क्रिन हाउस र डर्मेटरी सहितको ट्रेनिङ्ग सेन्टर निर्माण ) संचालन कार्याविधी २०७७ माननिय मन्त्रीस्तरीय निर्णणवाट स्वीकृत मिति २०७७/0६/०९
उच्च प्रविधि यूक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती कार्यक्रम कार्न्यान्वयन कार्याविधि २०७७ माननिय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबट स्विकृत मिति २०७७/०५/०३
साैर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७६ प्रथम संशोधन२०७७/५/३
माटो परिक्षण गरी स्वाएल हेल्थ कार्ड बितरण कार्यक्रम संचालन कार्याविधी २०७७ माननिय मन्त्रीस्तरीय निर्णयवाट स्विकृत मिति २०७७/५/१६
साझेदारीमा वीउआलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम (साझेदारीमा मेशिनरी सहितको आलु प्रशोधन उधोग स्थापना) संचालन कार्याविधी २०७७ माननिय मन्त्रीस्तरीय निर्णणवाट स्वीकृत मिति २०७७/0६/०९
साझेदारीमा वीउआलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम (रष्टिक हाउस निर्माण ) संचालन कार्याविधी २०७७ माननिय मन्त्रीस्तरीय निर्णणवाट स्वीकृत मिति २०७७/0६/०९
साझेदारीमा वीउआलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम (स्क्रिन हाउस निर्माण ) संचालन कार्याविधी २०७७ माननिय मन्त्रीस्तरीय निर्णणवाट स्वीकृत मिति २०७७/0६/०९
बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७७
संरक्षण पोखरी निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि २०७६

Pages