प्रकाशनहरु

उन्नत बीउ उत्पाादन उत्पादन कार्यक्रम प्रोत्साहन कार्यविधि २०७७ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१
कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्धन सम्वन्धी कार्याविधी २०७५ प्रथम संशोधन २०७५/१२/०१ दोश्रो संशोधन २०७६/०३/३१ तेश्रो संसोधन २०७७/०५/०३ चौथो संशोधन २०७८/०५ /०१
मागमा आधारित लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७६ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१
जीविकोपार्जन सहयोग विशेष कर्यक्रम कार्यन्वयन कार्याविधि २०७६ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१
कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१
डिप वोरिङ निर्माण तथा सञ्चालन कार्याविधि २०७५ प्रथम संशोधन २०७६ /८/१६ दोश्रो संशोधन २०७८/०५/०१
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन आ.व. २०७६-७७
कोल्ड च्याम्वर/कोल्ड स्टोर निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७६ ( प्रथम पटक संशोधन २०७७/०५/२८
स्नातकोत्तर अध्यायनरत बिद्यार्थीहरुको लागी शोधकार्यको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७७/०५/१६
साझेदारीमा वीउआलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम ( मेशेनरी सहितको स्क्रिन हाउस र डर्मेटरी सहितको ट्रेनिङ्ग सेन्टर निर्माण ) संचालन कार्याविधी २०७७ माननिय मन्त्रीस्तरीय निर्णणवाट स्वीकृत मिति २०७७/0६/०९

Pages