स्वागत छ कृषि विकास निर्देशनालयमा


कृषि विकास निर्देशनालय, बागमती प्रदेश को आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ । कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । यसले कुल जनसंख्या को ६६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपी करिब ३३ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ।


प्रकाशनहरु

उन्नत बीउ उत्पाादन उत्पादन कार्यक्रम प्रोत्साहन कार्यविधि २०७७ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१
कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्धन सम्वन्धी कार्याविधी २०७५ प्रथम संशोधन २०७५/१२/०१ दोश्रो संशोधन २०७६/०३/३१ तेश्रो संसोधन २०७७/०५/०३ चौथो संशोधन २०७८/०५ /०१
मागमा आधारित लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७६ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१
जीविकोपार्जन सहयोग विशेष कर्यक्रम कार्यन्वयन कार्याविधि २०७६ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१
कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन आ.व. २०७६-७७
उन्नत बीउ उत्पाादन उत्पादन कार्यक्रम प्रोत्साहन कार्यविधि २०७७ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१
कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्धन सम्वन्धी कार्याविधी २०७५ प्रथम संशोधन २०७५/१२/०१ दोश्रो संशोधन २०७६/०३/३१ तेश्रो संसोधन २०७७/०५/०३ चौथो संशोधन २०७८/०५ /०१
मागमा आधारित लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७६ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१