स्वागत छ कृषि विकास निर्देशनालयमा


कृषि विकास निर्देशनालय, बागमती प्रदेश को आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ । कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । यसले कुल जनसंख्या को ६६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपी करिब २७  प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ।


प्रकाशनहरु

तरकारी वालिहरुको लाभ लागत अध्ययन
संरक्षित संरचनामा तरकारी खेतीको लागि डिजाइन
फलफुल वालीहरुको लाभ लागत अध्ययन
वाली बिमा प्रभाबकारिता अध्ययन
बार्षिक पुस्तिका २०७५-७६
तरकारी वालिहरुको लाभ लागत अध्ययन
संरक्षित संरचनामा तरकारी खेतीको लागि डिजाइन
फलफुल वालीहरुको लाभ लागत अध्ययन
कृषि मेशिनरी वर्कसप स्थापना सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७८
उन्नत बीउ उत्पाादन उत्पादन कार्यक्रम प्रोत्साहन कार्यविधि २०७७ प्रथम संशोधन २०७८/०५/०१
कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्धन सम्वन्धी कार्याविधी २०७५ प्रथम संशोधन २०७५/१२/०१ दोश्रो संशोधन २०७६/०३/३१ तेश्रो संसोधन २०७७/०५/०३ चौथो संशोधन २०७८/०५ /०१