बागमती प्रदेश सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

हेटौँडा, नेपाल

फोन: ०५७-५२०४६६, ०५७-५२११०४, ०५७-५९०५८८

इमेल: addhetaudap3@gmail.com