प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर, नेपाल

फोन: ०५७-५२०४६६, ०५७-५२११०४, ०५७-५९०५८८

इमेल: addhetaudap3@gmail.com