सूचनाहरु

बिषय मिति
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडा मकवानपुरको वोलपत्र रद्ध गरिएको सुचना मिति २०७७/१०/ ०८
01/21/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाको कार्यालय भबन निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आब्हाानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०९/०७
12/22/2020
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाको कोल्ड च्याम्बर /कोल्ड स्टोर निर्माण कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति -२०७७/०९/५
12/21/2020
मागमा आधारित लिफ्ट सिंचाईका लागी DPR का छनौट प्रारम्भिक सुचि
12/21/2020
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडा र हेटौडा उपमहानगर पालिका सगँको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आब्हाानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०७/२०
11/05/2020
10/13/2020
लिफ्ट सिचांई योजना सम्वन्धिमा सार्बजनिक जानकारी गराईएको सम्वन्धमा
10/04/2020
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाको पहिलो तलामा prefab storey को निर्माणको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वावानको १५ दिने सुचना दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति -२०७७/०६/१२
09/28/2020
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाको बाँझो जग्गामा खेतिका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०५/२३
09/10/2020
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाको पहिलो तलामा prefab storey को निर्माणको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वावानको १५ दिने सुचना प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति -२०७७/०५/१८
09/03/2020

Pages