तालिम केन्द्र

कार्यालयको नाम प्रमुख मोबाइल नम्बर कार्यालयको सम्पर्क नम्बर इमेल
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र 9845113886